• Hassas İş Bağlama Sistemleri

 • Alanında Uzman Kadro

 • Hassas İş Bağlama Sistemleri

K.V.K.K.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile işlenen kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Komtaş aracılığıyla veya Komtaş ile bağlantılı olarak Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 1. Kimlik Bilgileriniz: ad-soyad, T.C. kimlik numarası, tacir / esnaf olmanız halinde MERSİS numarası ve ticaret unvanı;
 2. İletişim Bilgileriniz: elektronik posta adresi, telefon numarası;
 3. İletişim Kayıtları: Şikâyet, öneri ve taleplere ilişkin yazılı ve elektronik mesaj içeriğiniz, şikâyet başvurusunda bulunmanız halinde şikâyete konu ettiğiniz ticari elektronik iletinin görsel örneği;
 4. Ticari Elektronik İleti Tercihleriniz: Ticari elektronik ileti göndermesine daha önceki bir tarihte onay verdiğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcılar, onay tarihi ve saati, iletişim kanalı, izin kaynağı, tacir veya esnaf olduğunuz bilgisi, ticari elektronik ileti reddetme hakkını kullandığınız tarih ve saat, ticari elektronik ileti almayı reddettiğiniz elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcısı bilgisi, iletişim kanalı, reddetme kaynağı;
 5. Siber Güvenliğe İlişkin İşlem Güvenliği Verileriniz: IP adresi, WEB sayfası ve mobil uygulama erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Komtaş kullanıcı hesabı/profili oluşturulması ve yönetimi,
 • Onay bilgilerinin görüntülenmesi ve ticari elektronik ileti reddetme hakkının kullanılabilmesi,
 • Onay verilmesi veya reddetme hakkının kullanılması halinde ilgililere bilgi verilmesi,
 • Onay ve ret işlemlerinin senkronize olarak ticari elektronik ileti yönetimini amaçlayan diğer platformlarda görüntülenebilmesi,
 • İzinsiz ticari elektronik ileti gönderimlerine ilişkin İleti Yönetim Sistemi üzerinden şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi,
 • Şikâyet, öneri ve taleplerin yönetiminin sağlanması ve ilgilerine işlem sonucu hakkında tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine İleti Yönetim Sistemi aracılığıyla imkân tanınması,
 • Onaya, redde ve ticari elektronik iletilere ilişkin kayıtların tutulması ve saklanması,
 • Onay verdiğiniz/ reddetme veya şikâyet etme hakkınızı kullandığınız marka ve marka hakkı sahibi elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişi Hizmet Sağlayıcılara ilişkin güncel tanıtıcı bilgilerin görüntülenmesi,
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Ticari elektronik iletişime ilişkin mevzuattan doğan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ziyaret log kayıtlarının tutulması,

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun’un 5. maddesi 2. fıkrası (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Şirketimizle web sitemiz, E-devlet entegrasyonu, mobil uygulamamız veya çağrı merkezimiz aracılığıyla iletişime geçmeniz ve/veya ticari elektronik ileti onayı verdiğiniz hizmet sağlayıcılar veya bu hizmet sağlayıcıların çalıştığı iş ortakları aracılığıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

Adres: Fevzi Çakmak Mh. 10758 Sk. No:1/C 42050 Karatay / KONYA
Tel. : +90 (332) 502 01 35
E-Posta: info@komtasmakine.com.tr

BİZE ULAŞIN

+90 (332) 502 01 35

info@komtasmakine.com.tr